Prima Pagina >> Servicii >> Credite

Acordare de credite din 
bugetul asigurarilor pentru somaj
 Intreprinderilor Mici si Mijlocii

               Creditele ANOFM au cea mai avantajoasa dobânda de pe piata. Pentru judetele unde se înregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mica sau egala cu rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o dobânda de 50% din dobânda de referinta a Bancii Nationale a României.

         Anual este selectata unitatea financiar bancara prin care urmeaza sa deruleze acordarea categorii de credite, elaborandu-se cu ANOFM instructiuni de aplicare.

         Agentii economici beneficiaza de credite pentru trei categorii principale de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

 • cheltuieli de capital: dotarea cu utilaje si echipamente, instalatii de lucru, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele;
 • constructii necesare obiectului legal de activitate;
 • finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar.

      Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pâna la 75% din valoarea proiectelor prezentate.
      Perioada de acordare a creditelor pentru cheltuieli de capital este de maximum trei ani, iar pentru materii prime si materiale de un an de zile.
      Garantiile bancare constituite au fost limitate doar la valoarea creditului si a dobânzii aferente

       In vederea crearii de noi locuri de munca se acorda credite cu dobanda avantajoasa (25% din dobanda de referinta a BNR) din bugetul asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Beneficiari ai acestor credite pot fi:

 • IMM-urile care sunt societati comerciale constituite potrivit Legii 31/1990 cat si ale Legii nr 346/2002;
 • Unitatile cooperatiste reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum.
 • Asociatiile familiale care se constituie si functioneaza conform legii nr.507/2002
 • Persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice conform prevederilor legiinr.507/2002
 • Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii ,unitati cooperatiste,asociatii familialesau sa devina persoane fizice care desfasoara in mod independent activitati exconomice
 • Persoanele in virsta de pina la 30 de ani ,care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamint superior de stat sau particular

Conditii de acordare:

 • numarul total de salariati sa fie la momentul acordarii creditului de maxim 249 persoane;
 • cifra de afaceri anuala sa fie echivalenta cu suma de pana la 8 mil. € (euro);
 • sa se oblige prin contractul de credite, sa angajeze cu contract individual de munca , someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou create. In cazul nerespectarii acestei conditii, benefiacrul de credite va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat;
 • locurile de munca pe care se incadreaza persoanl in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacante in urma unor disponibilizari de personal din ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;
 • sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii sau turism. Nu vor fi creditati agentii economici care realizeaza din total activitate peste 49% venituri din comert;
 • sa se oblige sa mentina raporturile de munca cu persoanele încadrate din rândul somerilor, o perioada de cel putin 5 ani de la încadrare, iar în cazul desfacerii contractului de munca al unora dintre aceste persoane, sa angajeze în termen de 30 de zile pe locurile de munca ramase vacantate personal din aceeasi categorie. În cazul nerespectarii acestei conditii beneficiarul creditului va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate;
 • pe perioada derularii contractului de creditare, angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent în unitate la data acordarii creditului. În caz contrar contractul de credit se reziliaza, iar agentul economic va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus dobânda aferenta, fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite în conditiile legii timp de 5 ani.

Categorii de credite

Se pot acorda credite pentru:

 • finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curenta, conform specificatiilor din studiul de fezabilitate;
 • cheltuieli de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele;
 • finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital.

În cazul acordarii de credite pentru finantarea stocurilor, încadrarea pe locurile de munca nou
create se face în termen de maximum 60 de zile de la data acordarii creditului.
În cazul acordarii de credite pentru investitii, încadrarea se face în termen de maximum 6 luni de la data acordarii creditului.

VOLUMUL DE CREDITE care se poate acorda, se stabileste functie de posibilitatile reale de rambursare, de modul de constituire a garantiilor asiguratorii, fara sa depaseasca 10 mld. lei, precum si de îndeplinirea urmatoarelor conditii:

 • creditul sa nu depaseasca 100 mil lei pentru fiecare nou angajat;
 • 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus în cazul finantarii cheltuielilor de capital.

         În cazul în care solicitantii creditelor opteaza pentru procurarea unor bunuri în sistem leasing, creditele se acorda în proportie de cel mult 70% din avansul solicitat de societatea de leasing.


Perioada maxima în care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este de:

 • 3 ani în cazul creditelor pentru finantarea cheltuielilor de capital. În cadrul termenului de rambursare, se poate include, la cererea solicitantului de credit si o perioada de gratie de pâna la 6 luni;
 • 1 an, în cazul creditelor pentru activitatea curenta.(finantarea stocurilor de materii prime si materiale sau obiecte de inventar)

GARANTAREA CREDITULUI

Creditele acordate vor fi garantate cu garantii reale, astfel incât acestea sa acopere valoarea creditului acordat si dobânzile aferente
Bunurile procurate din credite pot fi acceptate în garantie în completarea celorlalte forme de garantii.
Garantiile trebuie sa acopere în întregime valoarea creditelor si a dobânzilor calculate pe o perioada de cel putin 12 luni .

Documente necesare acordarii creditului:

a) contractul de societate
b) hotarârea judecatoreasca de autorizare a înfiintarii societatii
c) certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului
d) statutul societatii
e) codul fiscal
f) ultimul bilant contabil depus, avizat de organul fiscal teritorial
g) ultimele trei balante de verificare
h) dovada achitarii obligatiilor fiscale si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj
i) declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective
j) studiul de fezabilitate (anexa 4)
k) proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare (anexa 4a)
l) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca (anexele 5,6,7)
m) acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora
n) aportul beneficiarului la realizarea investitiei (anexa nr. 8)
o) graficul de rambursare si alte documente solicitate

În cazul solicitarii de credite pentru constructii în vederea realizarii de noi capacitati de productie, se adauga urmatoarele documente:
a) acte privind situatia juridica a terenului pe care se face investitia
b) autorizatia de constructie
c) acordurile si avizele prevazute de lege privind utilitatile si protectia mediului inconjurator.