Prima Pagina >> Servicii >> Subventionarea locurilor de munca

Subventionarea locurilor de munca pe perioada nedeterminata

1. STIMULAREA ANGAJATORILOR CARE INCADREAZA ABSOLVENTI(Art 80)

2. STIMULAREA ANGAJATORILOR CARE INCADREAZA SOMERI IN VIRSTA DE PESTE 45 ANI SAU PERSOANE CU HANDICAP (Art.85)

3. STIMULAREA ANGAJATORILOR CARE INCADREAZA SOMERI UNICI INTRTINATORI DE FAMILIE (Art. 85)


STIMULAREA ANGAJATORILOR CARE INCADREAZA ABSOLVENTI

         Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent o sumă lunară, neimpozabilă, în funcție de studiile urmate de acesta.             
        
Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, același sume în funcție de studiile urmate, pe o perioadă de 18 luni.

        Prin ABSOLVENT al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau particular.
      
Absolvenții pot fi încadrați, în condițiile art. 80, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
       În perioada celor 3 ani, absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angaj
ator, în condițiile prevăzute de lege.
      Cheltuielile necesare pregătirii profesionale vor putea fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

      Prevederile acestei legi privind încadrarea absolvenților se aplică în situația în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ care la data angajării nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.
      Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 80 pot beneficia  OPȚIONAL de subvenția prevăzută de lege.
      Sumele cuvenite, sunt acordate lunar de la data încheierii convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă, de persoanele încadrate în muncă.
      
Pentru verificarea sumelor, angajatorii vor depune la A
.J.O.F.M. Vrancea, odată cu declarația lunară, privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, și un table nominal conform anexei 11, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele
.
      
Angajatorii care beneficiază de subvenționarea locurilor de muncă în condițiile art
. 80 și care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate  pe aceste locuri de muncă, sunt obligați să restituie în totalitate Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

 • Încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b, art. 56 lit. c, e și  f și art. 65 din Legea nr. 53/ 2003, cu modificările ulterioare.

 • Încetarea raporturilor de serviciu în temeiul art. 90 alin. 1 lit. b , alin. 2 lit. e și alin 1 lit. c din Legea nr. 188 / 1999 cu modificările și completările ulterioare.

      Nerespectarea acestor prevederi de către angajatori vor genera interzicerea acordării de subvenții din bugetul asigurărilor  pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

 ACTE NECESARE

 • Copie dispozitie repartizare 

 • Declaratie angajator

 • Declaratie absolvent

 • Copie contract de munca (perioada nedeterminata, 8 h/zi)

 • Copie act de studii

 • Copie buletin/Carte identitate

 • Anexa nr.10, Anexa nr. 10.1, Anexa nr. 11 in doua exemplare fiecare

 • Pentru absolventii cu dizabilitati – certificat de incadrare intr-o grupa de handicap  

 CONDITII

 • Postul/posturile pe care urmeaza a fi incadrat/incadrati in munca absolventii pentru care solicită subventia, nu sunt posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la  desfiintarea acestora.   

 • Nu au mai existat raporturi de munca sau de serviciu cu nici un angajator din tara la data absolvirii studiilor.

 • Valoarea subventiei va fi in functie de studiile pe care le are absolventul, astfel :

 • valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca  pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii

 • 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca ptr. abs. de invatamint secundar superior sau invatamint postliceal

 • 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca ptr. abs. de invatamint superior  

 Angajatorii care încadrează absolvenți în condițiile art. 80 sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 3 ani de la data încheierii convenției

STIMULAREA ANGAJATORILOR CARE INCADREAZA SOMERI IN VIRSTA DE PESTE 45 ANI SAU PERSOANE CU HANDICAP

       Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană angajată din această categorie o sumă egală cu valoare indicatorului social de refeinta în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani.
        De aceste facilități beneficiază și angajatorii care au sub 100 de angajați și încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată perso
ane cu handicap, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani. Subvenționarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea persoanelor cu handicap nu poate depăsi 60% din costurile salariale ale angajatorului pe o perioadă de 1 an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.
        Nu beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 85 din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părților, la inițiativa angajatorului pentru motive care nu țin de persoana angajatului sau, după caz, prin eliberare din funcție în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor  persoane
         Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 85 pot beneficia  OPȚIONAL de subvenția prevăzută de lege.
         Sumele cuvenite, sunt acordate lunar de la data încheierii convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă, de persoanele încadrate în muncă.
         Pentru verificarea sumelor, angajatorii vor depune la A
.J.O.F.M. Vrancea, odată cu declarația lunară, privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, și un table nominal conform anexei 14, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită sume. Totodată vor depune  o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate.
         Angajatorii care beneficiază de subvenționarea locurilor de muncă în condițiile art. 85 și care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate  pe aceste locuri de muncă, sunt obligați să restituie în totalitate Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

 • Încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b, art. 56 lit. c , e și  f   și art. 65 din Legea nr. 53/ 2003, cu modificările ulterioare.

 •  Încetarea raporturilor de serviciu în temeiul art. 90 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. e și alin 1 lit. c din Legea nr. 188/1999 cu modificările și completările ulterioare.

       Nerespectarea acestor prevederi de către angajatori vor genera interzicerea acordării de subvenții din bugetul asigurărilor  pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

 ACTE NECESARE

 • Copie dispozitie repartizare

 • Declaratie angajator

 • Copie contract de munca (perioada nedeterminata, 8 h/zi )  

 • Copie carte de munca (integral) 

 • Copie buletin/Carte identitate

 • Anexa nr. 13, Anexa nr. 13.1, Anexa nr. 14 in doua exemplare fiecare

 • Pentru persoanele cu handicap – certificat de incadrare intr-o grupa de handicap eliberat de I.S.T.P.H. Vrancea

 CONDITII

 •  Postul/posturile pe care urmeaza a fi incadrat/incadrati in munca persoanele pentru care solicit subventia, nu sunt posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora .

 • Nu au mai existat raporturi de munca sau de serviciu in  ultimii 2 ani cu persoana/persoanele ce urmeaza a fi incadrate  in munca la societatea ce urmeaza sa solicite subventia

STIMULAREA ANGAJATORILOR CARE INCADREAZA SOMERI UNICI INTRTINATORI DE FAMILIE

    Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată șomeri unici întreținători unici de familie, primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană angajată din această categorie o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani.
     
Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 85 pot beneficia  OPȚIONAL de subvenția prevăzută de lege.

     
Sumele cuvenite, sunt acordate lunar de la data încheierii convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă, de persoanele încadrate în muncă.

      Pentru verificarea sumelor, angajatorii vor depune la A.J.O.F.M. Vrancea, odată cu declarația lunară, privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, și un table nominal conform anexei 14, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită sume. Totodată vor depune  o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate.
     
Angajatorii care beneficiază de subvenționarea locurilor de muncă în condițiile art
. 85 și care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate  pe aceste locuri de muncă, sunt obligați să restituie în totalitate Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

 • Încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b, art. 56 lit. c , e și  f   și art. 65 din Legea nr. 53/ 2003, cu modificările ulterioare   

 • Încetarea raporturilor de serviciu în temeiul art. 90 alin. 1 lit b , alin. 2 lit. e și alin 1 lit. c din Legea nr. 188 / 1999 cu modificările și completările ulterioare.

      Nerespectarea acestor prevederi de către angajatori vor genera interzicerea acordării de subvenții din bugetul asigurărilor  pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

 ACTE NECESARE

 • Copie dispozitie repartizare 

 • Declaratie angajator

 • Copie contract de munca (perioada nedeterminata, 8 h/zi) 

 • Copie carte de munca (integral) 

 • Copie buletin/Carte identitate  

 • Anexa nr. 13, Anexa nr.13.1, Anexa nr. 14 in doua exemplare fiecare

 • Copie acte persoane aflate in intretinere (bi.,ci.,cc.,cn)      

 • Declaratie notariala di care sa rezulte ca pers. este unic intretinator de familie (original)

 CONDITII

 • Postul/posturile pe care urmeaza a fi incadrat/incadrati in munca persoanele pentru care solicit subventia, nu sunt posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora. 

 • Nu au mai existat raporturi de munca sau de serviciu in  ultimii 2 ani cu persoana/persoanele ce urmeaza a fi incadrate  in munca la societatea ce urmeaza sa solicite subventia