Prima Pagina >> Servicii >> Subventionarea locurilor de munca

Subventionarea locurilor de munca pe perioada determinata

 

1. Angajarea persoanelor supuse riscului marginalizarii sociale( Legea 116/2002)

2. Angajarea somerilor in programe de dezvoltare a comunitatilor locale


    LEGEA 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizarii sociale

OBIECTIVUL

q       Garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare și fundamentale, cum sunt:

 MARGINALIZAREA SOCIALĂ

          In sensul prezentei legi , se defineste prin pozitia sociala periferica, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educationale si comunicationale ale colectivitatii; ea se manifesta prin absenta unui minimum de conditii sociale de viata.
        
Armonizarea politicilor destinate cunoașterii și prevenirii situațiilor care determină marginalizarea socială se realizează cu participarea instituțiilor publice, a comunităților locale, a reprezentanților organizațiilor patronale și sindicale și a reprezentanților societății civile.
        Persoana marginalizată social este persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile Lg.416/2001, și se află în cel puțin două din următoarele situații:

        Nivelul venitului net lunar în funcție de care o persoană este considerată marginalizată social este nivelul venitului minim garantat prevăzut de Legea 416/2001, pentru o persoană singură sau, după caz, pentru o familie.
       
Consiliile locale au obligația de a elabora și de a aproba metodologia de identificare a persoanelor și familiilor care sunt marginalizate social în condițiile prezentei legi.

GARANTAREA ACCESULUI LA UN LOC DE MUNCĂ

         Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, are obligația de a realiza un acompaniament social personalizat pentru tinerii  aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă.

BENEFICIARI

     Tineri cu vârste între 16-25 de ani.

SERVICII ACORDATE BENEFICIARILOR

      A.N.O.F.M., prin agențiile sale teritoriale acordă beneficiarilor următoarele servicii:

      Angajatorul avizat de agenție, numit angajator de inserție este angajatorul a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată de agenția teritorială ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale a beneficiarului și altor condiții cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea acestuia ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

      Contractul de solidaritate se încheie între tânărul beneficiar și agenție pe o durată de până la 2 ani, dar nu mai puțin de un an.(Anexa1).
     
În baza contractului de solidaritate angajatorul încheie cu tânărul un contract individual de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate.

      Convenția, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 se încheie între agenție și angajatorul de inserție, prin care agenția se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică.
      Convenția se încheie pe baza prezentării de către angajtorul de inserție a contractelor individuale de muncă ale beneficiarilor, vizate de Inspectoratul teritorial de muncă, conform legii, si a unui tabel nominal conform anexei nr. 3.

     
Dacă la data încetării contractului de solidaritate, angajatorii de inserție angajează tinerii cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, aceștia beneficiază, în baza aceleiași convenții, de rambursarea lunară a unei sume, în cuantum de 50% din indemnizația de șomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul beneficiar ar fi primit-o dacă ar fi fost disponibilizat la acea dată.  Prin disponibilizat la acea dată se înțelege încetarea raportului de muncă dintre angajatorul de inseție și beneficiar, la data expirării contractului de solidaritate.

      Această sumă se acordă angajatorului pe o perioadă de maximum 2 ani, până la împlinirea de către angajat a vârstei de 25 de ani.
       Finanțarea cheltuielilor necesare realizării măsurilor de stimulare a angajatorilor de inserție, se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
     
Suma acordată se deduce din contribuția pe care angajatorul de inserție este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj.

       Pentru justificarea sumei deduse, angajatorul de inserție depune la agenția teritorială, o dată cu declarația lunară privind obligația de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj și un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.4.
      
Suma dedusă se calculează proporțional cu timpul efectiv lucrat de beneficiar în luna respectivă, inclusiv pe perioada concediului de odihnă.
      
Pentru perioada în care raporturile de muncă ale persoanelor sunt suspendate, subvenția nu se acordă.
      
În cazul în care suma subvenționată este mai mare decât contribuția, diferența se recuperează prin intermediul agenției teritoriale, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii declarației lunare și a tabelului nominal.
      
Sumele deduse nejustificat se vor recupera de la angajatorii de inserție în condițiile legii.

        În funcție de suma prevăzută în bugetul asigurărilor pentru șomaj, agenția va încheia contracte de solidaritate cu tinerii, ținând seama de ordinea înscrierii în evidențele agențiilor teritoriale ca persoană în căutarea unui loc de muncă și de următoarele priorități:

        Dacă agențiile teritoriale au încheiat contracte pentru toate persoanele aflate în evidența acesteia, în ultimele două luni ale anului bugetar, în limita sumelor disponibile din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pot încheia suplimentar contracte de solidaritate și pentru alte persoane în vârstă de până la 35 de ani, cu respectarea priorităților de mai sus.  

       Contractul de solidaritate, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, se încheie cu beneficiarul, care prezintă actul de identitate și documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute mai sus, după caz:

 a) pentru tinerii proveniți din centrele de plasament și centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate și al organismelor private autorizate în domeniul protecției copilului, dovada că provin din centre de plasament și centre de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate și al organismelor private autorizate în domeniul protecției copiilor;

b) pentru tinerii singuri cu copii în întreținere, declarație pe propria răspundere că sunt singuri cu copii în întreținere și certificate de naștere pentru copiii aflați în întreținere;

c) pentru tinerii familiști cu copii în întreținere, certificat de căsătorie și certificate de naștere pentru copii aflați în întreținere;

d) pentru tinerii familiști fără copii în întreținere, certificat de căsătorie;

e) pentru tinerii familiști care au executat pedepse privative de libertate, certificat de căsătorie și dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate.

 

 PROGRAME DE OCUPARE TEMPORARA A FORTEI DE MUNCA DIN RANDUL SOMERILOR, PENTRU ACTIVITATI CARE AU CA SCOP DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE

ACTE NORMATIVE:

 CARE ESTE SCOPUL SUBVENȚIEI?

 CINE POATE BENEFICIA DE SUBVENȚIE ?

 SERVICIILE PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR LOCALE CUPRIND:

CE TREBUIE SĂ FACĂ  ANGAJATORII?

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENȚIEI:

 CUM SE REALIZEAZĂ SUBVENȚIONAREA CHELTUIELILOR? 

            Pentru finanțarea cheltuielilor angajatorii vor depune lunar la agenție următoarele documente:

 ATENȚIE!     ZILELE CE REPREZINTĂ CONCEDIU MEDICAL/BOALĂ NU FAC
                        
OBIECTUL SUBVENȚIEI.